Ben jij klaar om te gaan doen waar je écht blij van wordt?

Algemene voorwaarden Coach voor Werkgeluk

Versie: 30 januari 2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1.1. Coach voor Werkgeluk, de eenmanszaak van Bernadet Sweenen, gevestigd te Aalten, Polstraat 1a, onder KvK-nummer 68844778.
1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van Coach voor Werkgeluk afneemt.
1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit.
1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5. Partijen: Coach voor Werkgeluk en Klant.
1.6. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan Coach voor Werkgeluk om een of meerdere diensten te verlenen.
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand en/of van opdracht) gesloten tussen Partijen.
1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Coach voor Werkgeluk en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat Coach voor Werkgeluk en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).
1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.11. Dag: kalenderdag.
1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Coach voor Werkgeluk in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Coach voor Werkgeluk en Klant. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal Coach voor Werkgeluk vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.
2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat, indien Bernadet Sweenen komt te overlijden, haar erfgenamen niet verplicht zijn al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Klant eisen.

3. Aanbod & offertes
3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Coach voor Werkgeluk niet.
3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.
3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.5. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste tarief heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur Coach voor Werkgeluk nodig heeft om de dienst te verlenen.
3.6. Aan de geschatte uren voor een dienst en het daaruit voortvloeiende totale tarief kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen. Coach voor Werkgeluk factureert altijd naar daadwerkelijk bestede uren.
3.7. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Coach voor Werkgeluk begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Coach voor Werkgeluk pas nadat deze schriftelijk door de Coach voor Werkgeluk zijn bevestigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door Coach voor Werkgeluk bevestigd. 4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.
4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5. Tarieven
5.1. Alle tarieven die Coach voor Werkgeluk hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten, zoals reiskosten. Tarieven worden exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar Consument.
5.2. Alle tarieven die Coach voor Werkgeluk hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Coach voor Werkgeluk te allen tijde wijzigen, behalve wanneer de overeenkomst al is gesloten met Consument.
5.3. Tariefwijzigingen worden uiterlijk één maand van te voren bekend gemaakt bij Zakelijke Klant.
5.4. Coach voor Werkgeluk mag na totstandkoming van de overeenkomst haar tarieven verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.
5.5. Indien Klant meer diensten wil afnemen van Coach voor Werkgeluk dan overeengekomen, dan mag Coach voor Werkgeluk een meerprijs in rekening brengen.

6. Betaling
6.1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6.2. Betalingen kunnen worden voldaan in de door Coach voor Werkgeluk aangeboden termijnen.
6.3. Zakelijke klant dient de betaling zonder opschorting of verrekening te voldoen.
6.4. De vergoeding die Coach voor Werkgeluk aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Coach voor Werkgeluk.
6.5. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Coach voor Werkgeluk in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Klant de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Coach voor Werkgeluk de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.
6.6. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Coach voor Werkgeluk de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht opschorten.
6.7. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Coach voor Werkgeluk onmiddellijk opeisbaar en mag Coach voor Werkgeluk haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

7. Uitvoering van opdrachten
7.1. Coach voor Werkgeluk voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.
7.2. Coach voor Werkgeluk heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.
7.3. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de opdracht, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Coach voor Werkgeluk.
7.4. Stelt Klant de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Coach voor Werkgeluk haar werkzaamheden opschorten.
7.5. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.
7.6. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach voor Werkgeluk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade doordat zij van door Klantgegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

8. Herroepingsrecht

Consumenten
8.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen.
8.2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.
8.4. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Coach voor Werkgeluk.
8.5. Coach voor Werkgeluk stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
8.6. Coach voor Werkgeluk vergoedt alle betalingen door Consument gedaan binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt.
8.7. Coach voor Werkgeluk maakt voor betalingen bedoeld in artikel 8.6 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft
8.8. Coach voor Werkgeluk is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 8.6 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Coach voor Werkgeluk aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen.
8.10. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
8.11. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van Coach voor Werkgeluk, de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Coach voor Werkgeluk zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.

Zakelijke klanten
8.12. Zakelijke klant heeft geen herroepingsrecht.

9. Verzetten van afspraken / no show

Verzetten van afspraken

9.1. Klant kan maximaal 3 keer een afspraak verzetten. Coach voor Werkgeluk mag de overeenkomst opzeggen of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden indien Klant een afspraak vaker dan 3 keer wil verzetten.
9.2. Wanneer een afspraak wordt verzet door Klant, dan dient deze nieuwe afspraak binnen een maand na de originele afspraak plaats te vinden. Coach voor Werkgeluk mag de overeenkomst opzeggen of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden indien Klant zich hier niet aan houdt.
9.3. Indien Zakelijke klant een afspraak binnen 24 uur voor de afspraak verzet, dan is hij de de volledige betaling voor die afspraak verschuldigd en dient hij te betalen voor een nieuwe afspraak.
9.4. Indien Klant een afspraak verzet, dan mag Coach voor Werkgeluk een vergoeding vragen voor de schade die zij hierdoor heeft geleden. Dit geldt voor elke keer dat een afspraak wordt verzet.

No show
9.5. Indien Klant niet op een afspraak verschijnt (no show), dan blijft Klant betalingsplichtig.

10. Geheimhouding
10.1. Coach voor Werkgeluk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2.

10.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Coach voor Werkgeluk. Coach voor Werkgeluk is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

11. Beëindiging

Opzegging

11.1. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Indien Klant opzegt en de hoedanigheid heeft van Consument, dan wordt artikel 8 in acht genomen.
11.2. Coach voor Werkgeluk behoudt in geval van opzegging van een overeenkomst door Klant aanspraak op de betaling van de totaal overeengekomen prijs. Uitzondering is wanneer Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht (artikel 8).
11.3. Coach voor Werkgeluk behoudt wanneer zij een overeenkomst met Klant opzegt, aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Ontbinding
11.4. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.
11.5. Coach voor Werkgeluk behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst met Zakelijke klant altijd aanspraak op de volledige betaling, ongeacht door wie de overeenkomst wordt ontbonden. algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie nietgedurende de overeenkomst aan elkaar bekend gemaakt is en/of op andere wijze is
verkregen.
11.6. Indien de overeenkomst ontbonden wordt, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
11.7. Coach voor Werkgeluk behoudt wanneer zij een overeenkomst met Consument ontbindt, altijd aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.


Schadevergoeding

11.8. Coach voor Werkgeluk is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant ontbindt of opzegt.

12. Overmacht
12.1. Coach voor Werkgeluk hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
12.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Coach voor Werkgeluk op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
12.4. In geval van overmacht, zoekt Coach voor Werkgeluk samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.
12.5. In geval van overmacht is Coach voor Werkgeluk niet tot vergoeding van schade gehouden.
12.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag Coach voor Werkgeluk de schade die zij lijdt door de verzetting in rekening brengen.
12.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
12.8. Ingeval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten
13.1. Coach voor Werkgeluk is alleen aansprakelijk voor schade die aan Coach voor Werkgeluk is toe te rekenen.
13.2. Coach voor Werkgeluk is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Consument gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan. 13.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

14. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klanten
14.1. Artikel 13 is ook van toepassing op Zakelijke Klanten.
14.2. Coach voor Werkgeluk is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
14.3. Zakelijke Klant vrijwaart Coach voor Werkgeluk tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.
14.4. Indien Coach voor Werkgeluk aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15. Klachten
15.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Coach voor Werkgeluk.
15.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.
15.3. Coach voor Werkgeluk beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Coach voor Werkgeluk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.
15.4. Klant dient Coach voor Werkgeluk in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
15.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

16. Overige bepalingen
16.1. Op de rechtsverhouding tussen Coach voor Werkgeluk en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
16.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3. Coach voor Werkgeluk is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Coach voor Werkgeluk zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
16.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
16.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
16.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
Coach voor Werkgeluk Polstraat 1a
7121 DH Aalten contact@bernadetsweenen.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) Coach voor Werkgeluk hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) Naam/Namen consument(en) Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.